Услуги

Проучване на възможности за финансиране

На база на обективната преценка за капацитета на клиента се предлагат най-подходящите източници и механизми за финансиране. След първоначалната селекция на финансови възможности те се приоритизират съобразно комплексността на идеята и се предлагат решения, гарантиращи успех.

Виж повече

Подготовка на проекти

ИДЕИН ЕООД предлага на своите клиенти комплексна консултантска услуга по подготовка на проектни предложения – от анализ на актуални възможности за финансиране, през развиване и оформяне на проектната идея, до подготовка и комплектоване на проектното предложение.

Виж повече

Управление на проекти, финансирани с безвъзмездна финансова помощ

Успехът на един проект не се заключава само до сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ. Макар и да е безвъзмездно, за да се получи исканото финансиране е необходимо изпълнението на проекта да се доведе до успешен край, като се постигнат заложените цели, резултати и индикатори.

Виж повече

Организиране на обучения

Обучения за представители на публичната администрация и бизнеса, насочени към повишаване на квалификацията и/или придобиване на нови знания.

Виж повече