Трета покана за набиране на проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014 – 2020

Download PDF

Краен срок за подаване на заявления за интерес: 08 март 2019 г., 14 ч. СЕТ (15 ч. българско време).

Програма Дунав (ПД) обявява Трета покана за набиране на проектни предложения по приоритети 1,2, 3 и 4. Програмата предоставя финансова подкрепа за транснационални проекти, допринасящи за развитието на по-иновативен, по-достъпен и устойчив Дунавски регион.

Третата покана за подаване е отворена за всички специфични цели (SO) на програмата, но ограничена до определени теми на някои от Специфичните цели, както следва:

  • Специфична цел 1.2. Подобряване на компетенциите за бизнес и социални иновации – ограничена
  • Специфична цел 2.1. Повишаване на транснационалното управление на водите и превенция на наводненията - ограничена
  • Специфична цел 2.2. Насърчаване на устойчивото използване на природното и културно наследство и ресурси – отворена
  • Специфична цел 2.3 – Подкрепа за възстановяване и управление на екологичните коридори – отворена
  • Специфична цел 2.4. Подобряване на готовността за управление на риска за околната среда – отворена
  • Специфична цел 3.1. Подпомагане на щадящи околната среда транспортни системи и балансирана достъпност до градските и селски райони – ограничена
  • Специфична цел 3.2. Подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност - отворена
  • Специфична цел 4.1. Подобряване на институционалния капацитет за справяне с общи социални предизвикателства – отворена

Програмата ще предостави финансиране в размер до EUR 50,910,917.75.

Максималният принос на ЕС към проектите е 85%. За българските организации се предоставя национално съфинансиране в размер на 15%.

Програмата предвижда двустепенно кандидатстване

  1. Първи етап: Заявяване на интерес
  2. Втори етап: Поканените след първия етап кандидати подават пълно проектно предложение

Продължителност на проектите – не повече от 30 м.

Кой може да кандидатства:

Допустими водещи партньори: Местни, регионални и национални публични органи/ организации, управлявани от публично право (вкл. Групите за териториално сътрудничество); Международни организации; Частни неправителствени организации Водещият партньор трябва да бъде регистриран на територията на страна-членка на ЕС и не може да бъде променян на втория етап на кандидатстване.

Допустими партньори: Местни, регионални и национални публични органи/ организации, управлявани от публично право (вкл. Групите за териториално сътрудничество); Международни организации; Частни организации, вкл. частни предприятия, регистрирани на територията на страните-членки

Допустими държави: страни-членки: Австрия, България, Хърватска, Република Чехия, Унгария, Германия – Баден Вюртемберг и Байерн, Румъния, Словакия и Словения; други програмни страни: Босна и Херцеговина, Молдова, Черна гора, Сърбия и Украйна.

Изисквания към партньорството Най-малко трима финансиращи партньор от три различни държави, от тези партньори, поне един – водещият партньор, трябва да е регистриран на територията на страна-членка на ЕС.

Повече информация за Третата покана можете да намерите ТУК.

Ако искате да обсъдите своята идея и/или да подготвите проектно предложение, свържете се с нас на: office@idein.eu или на тел. 0887/ 227774