Схема за предоставяне на подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 – обществено обсъждане

Download PDF

Предмет на ВТОРО обществено обсъждане е схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на СРЕДНИ предприятия, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията КОВИД - 19, която ще бъде финансирана от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Можете да изпращате своите коментари до 16:30 ч. на 29.06.2020 год., на адрес public.consultation@mi.government.bg

Предмет на ВТОРО обществено обсъждане е схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на СРЕДНИ предприятия, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията КОВИД - 19, която ще бъде финансирана от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Можете да изпращате своите коментари до 16:30 ч. на 29.06.2020 год., на адрес public.consultation@mi.government.bg

Представяме ви основните параметри на схемата.

Допустим кандидат сте ако:

 • имате минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които сте извършвали стопанска дейност;
 • отговаряте на изискванията за средно предприятия
 • реализирали сте оборот за 2019 г., равен на или надвишаващ 1 000 000 лв.;
 • имате регистриран спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г. съгласно Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП;
 • не сте в затруднено положение.

Наличният финансов от 200 мл. лв. ресурс е разпределен по икономически сектори.

Най-сериозно ще бъдат финансирани следните сектори:

 • Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ: 72 500 000 лв.
 • Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ: 34 600 000 лв.
 • Сектор F СТРОИТЕЛСТВО: 21 300 000 лв.
 • Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО: 13 500 000 лв.

Финансирането е в размер на 100%, в следните граници:

 • Минимален размер на БФП: 30,000 лв.
 • Максимален размер на финансирането: 150,000 лв.
 • Но не повече от 3% от оборота, деклариран в ГДД за 2019 год.

 

Може да получите финансиране за:

 • закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
 • за разходи за външни услуги, вкл. режийни разходи,
 • разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.
 • Разходите за възнаграждения следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г., но не повече от 2000 лв.

Проектните предложения се оценяват по Методика за оценка, която комбинира икономически показатели с обосновка за това как КОВИД-19 пандемията е повлияла върху бизнеса ви.

Повече информация ще намерите ТУК..

Нашият екип е на ваше разположение за консултации и подкрепа при кандидатстване. Моля, не се колебайте да се свържете с нас на office@idein.eu или на 0887227774.