„Специфични анализи и изследвания на опита на други държави членки“ по проект „Иновативни практики за моделиране на работния процес“

Download PDF

В изпълнение на проект BG05M9OP001-4.003-0045-C01„Иновативни практики за моделиране на работния процес“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Идеин ЕООД подготви специфични анализи и изследвания на опита на други държави членки.

В доклада ще намерите информация за:

  • Как се моделират работните процеси в страните-членки на ЕС, основните характеристики на работодателите и работниците и различните подходи и политики в тази област;
  • Стандарти, нормативна рамка насърчаваща/ограничаваща моделирането на работните процеси на ниво служител и на ниво организация;
  • SWOT анализ, уникалност на иновативните подходи в европейски контекст, практики и от други държави, извън ЕС и много друга интересна и полезна информация.

 

Пълният текст на доклада можете да намерите Тук.

Кратко резюме на доклада на български езикможете да намерите Тук.

Кратко резюме на доклада на английски език можете да намерите Тук.