Резултати от проведено анкетно проучване по проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на две иновативни социални практики“

Download PDF

„ИДЕИН“ ЕООД приключи анкетното проучване в изпълнение на проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на две иновативни социални практики“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Проучването се проведе в периода от 21.02.2018 до 25.04.2018 г. на територията на цялата страна, сред български компании, структури на публичната администрация, университети, болници, банки,  организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ.

Резултатите и заключенията от анализа на анкетите са представени в доклад.

Пълният текст можете да намерите тук.

Благодарим на всички отзовали се на поканата ни да попълнят анкетата организации и институции за съдействието и отделеното време!

Проектът продължава с пилотно тестване на двете иновативни социални практики.