Работна среща в гр. Русе по проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“.

Download PDF

На 21.12.2018 г. в гр. Русе се проведе работна среща с представители на основните целеви групи и други заинтересовани страни – Дирекция Бюро по труда и медии, на която екипът ни представи процеса на валидиране, адаптиране и пилотиране на социалните иновации, резултатите от изготвените по проекта проучвания и как те повлияха върху начина, по който структурирахме и тествахме ППС в български контекст.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № BG05M9OP001‐4.001‐0007‐C01.

Презентация от работната среща може да намерите тук.