Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.008 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Download PDF

Стартира набиране на проекти по Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ на Програма за морско дело и рибарство. Краен срок за подаване на проектни предложения до 23.01.2019 г. (17:00 ч.).

Подпомагането може да бъде предоставено за увеличаването на производството и/или осъвременяването на съществуващи предприятия за аквакултури или за изграждането на нови такива, при условие че промените са в съответствие с многогодишния национален стратегически план за развитието на аквакултурите по член 34 от Регламент (ЕС)№ 1380/2013.

Дейностите, които ще се финансират са:

  • Продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
  • Диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
  • Модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
  • Подобряване и модернизация, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
  • Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
  • Инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);
  • Диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.

За финансиране могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малко или средно предприятие, регистрирани са като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) – за всички кандидати (съществуващи и новосъздадени), регистрирани са по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) - в случай, че кандидатите са съществуващи ферми/стопанства.

За повече информация за допустимите кандидати, дейности и условия по поканата можете да направите запитване на office@idein.eu или чрез формата ни за контакт.