Проект “Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в Идеин ЕООД“

Download PDF

ИДЕИН ЕООД успешно финализира проект “Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в Идеин ЕООД“

Idein banner

ИДЕИН ЕООД успешно приключи изпълнението на проект “Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в Идеин ЕООД“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1373-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила“ и Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната си цел за създаване на устойчиви работни места в Идеин ЕООД постигнахме като:

  • За период от 12 месеца осигурихме трудова заетост на 4 лица от допустимата целева група: от групата на безработните младежи до 29 г. вкл. общо 3 лица, от които 2- ма души “Експерт програми и проекти” и 1 лице “Продуктов мениджър”; от групата на безработни лица над 54 г. възраст ‐ 1 лице “Счетоводител”;
  • Работните места бяха оборудвани с новозакупени по проекта ДМА, ДНА и стопански инвентар;
  • Заетите лица от целевата група преминаха обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ – английски език.

Постигнати заложените индикатори за резултат:

  • Безработни и неактивни участници – 04 лица;
  • Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа – 03 лица.