Проекти

„Иновативни практики за моделиране на работния процес“

Договор № BG05M9OP001-4.003-0045-C01, обща стойност 179 993,00 лв., от които ЕСФ 152 994.05 лв. и национално финансиране 26 998.95 лв., финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос Транснационално сътрудничество, процедура BG05M9OP001-4.003 “Транснационални партньорства”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Виж повече

“Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-4.001-0007-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос Транснационално сътрудничество, процедура BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”.

Виж повече

“VeloCity: Система за управление на интелигентни велосипеди”

Проект “VeloCity: Система за управление на интелигентни велосипеди” е финансиран от Националния иновационен фонд VII сесия,
договор № 7ИФ-02-45/01.08.2014 г., в който ИДЕИН ЕООД е партньор.

Виж повече

“Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в Идеин ЕООД“

ИДЕИН стартира работа по проект BG05M9OP001-1.003-1373-C01 “Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в Идеин ЕООД“.

Виж повече

„Определяне на унифицирани ставки за разходите за дейности, изпълнявани със собствени ресурси от бенефициентите по проекти, финансирани със средства от ЕС“

„Консултантски услуги за определяне на унифицирани ставки за разходите за дейности, изпълнявани със собствени ресурси от бенефициентите по проекти, финансирани със средства от ЕС”, Възложител: Администрация на Министерски съвет; Изпълнител: ДЗЗД Консорциум „ИДЕИН-ФПИ-АФА”, партньори в обединението „Идеин“ ЕООД, Фондация „Право и Интернет“ и АФА ООД.

Виж повече

„Организиране и провеждане на специализирани обучения“

Договор „Организиране и провеждане на специализирани обучения”, Обособена позиция 1 „Провеждане на специализирани обучения” с Възложител Община Плевен. Изпълнител: ДЗЗД „Ефективно обучение - Плевен“ с партньори Идеин ЕООД и Фондация "Право и Интернет"

Виж повече

„Провеждане на специализирани обучения на магистрати“

„Разработване на програма за професионална квалификация на магистрати, извън Националния институт на правосъдието. Разработване на обучителни модули за провеждане на специализирани обучения. Провеждане на специализирани обучения на магистрати.". Изпълнител: Консорциум „ФПИ - ИДЕИН”, със съдружници Фондация „Право и Интернет” и „Идеин” ЕООД, Възложител: Висш съдебен съвет.

Виж повече

„Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Виж повече

„Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Финансирани проекти:

Виж повече

Управление, администриране и отчитане на проекти

Комплексна техническа помощ по подготовка, управление, администриране и отчитане на проекти

Виж повече

„Технологична модернизация в малките и средни предприятия“

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Финансирани проекти:

Виж повече

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Виж повече

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Виж повече

„Покриване на международно признати стандарти”

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Виж повече

„Социален асистент” и „Домашен помощник”

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Виж повече

“Устойчиво развитие на рибарските области”

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Виж повече

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Виж повече

„Да направим училището привлекателно за младите хора”

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Виж повече

„Междурегионално сътрудничество”

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка, управление, администриране и отчитане на проекти

Виж повече

„Повишаване капацитета на община Русе за реализиране на публично – частни партньорства“

„Разработване на пакет от проучвания и анализи във връзка с проект “Повишаване на капацитета на администрацията в община Русе за ефективно сътрудничество с бизнеса при осъществяване на местното икономическо развитие“, договор N A08-14-16-C, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г”. Възложител: Община Русе

Виж повече

„Устойчиво и интегрирано градско развитие”

Консултантски услуги за извършване на комплексна техническа помощ за подготовка и окомплектоване на проектно предложение, с цел кандидатстване по процедура за безвъзмездна помощ.

Виж повече

„Организиране и провеждане на обучения за регионалните и местни власти“

Изпълнител: Търговско обединение „Модерно управление“ - Дикон Груп ЕООД, Идеин ЕООД, Фондация „Право и Интернет” и „Сиела Софт Енд Паблишинг” АД, Възложител: Министерски съвет, в рамките на проект 0016-ЦК3-1.5 „Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“.

Виж повече