Прием по Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Download PDF

Очаква се през месец Април 2018 г. да стартира приемът по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони.

Бюджетът на подмярката ще бъде в размер на 100 милиона евро. Областите за кандидатстване ще бъдат производствени дейности, туристически дейности, занаяти и други дейности – услуги, търговия, непокрити в изброените три области.

Съобщава се, че приемът ще бъде отворен за само за проекти в направления за производство, услуги, занаяти и комбинирани между тях, като за всяко едно от тях ще бъдат изготвени отделни процедури, бюджети и насоки за кандидатстване.

Не се очаква да бъде обявен прием в областта на туристическите дейности, поради получени противоречиви становища от заинтересовани страни относно критериите за подбор на проектни предложения  и точките за тяхното оценяване. МЗХ е взело решение те да бъдат разгледани и гласувани на следващо заседание на КН на ПРСР.

Предстои публикуването за обществено обсъждане на отделните насоки за кандидатстване по направления.