ПРЕДСТОЯЩА ВЪЗМОЖНОСТ! Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500,000.00 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ!

Download PDF

Може да изпращате своите коментари до 16.10.2020 г., 17:30 ч., на: public.consultation@mi.government.bg

ТАЗИ СХЕМА Е ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВАС АКО

 1. Сте малко предприятие – имате от 10 до 49 заети на трудов договор служители;
 2. Реализирали сте оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500,000.00 (петстотин хиляди) лв.
 3. Имате най-малко две приключени финансови години 2018 и 2019, в рамките на които сте извършвали стопанска дейност.
 4. Имате регистриран общо за 3 (три), избрани от вас месеца, в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване (септември или октомври, в зависимост от това, кога ще обявят схемата), средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. Не е задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от тях да е регистриран спад от поне 20 %.
 5. Заявявате подкрепа само за основната си икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2019 г.
 6. Основният ви код на икономическа дейност за 2019 год. попада в един от следните сектори:
 • B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
 • C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
 • D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
 • E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
 • F СТРОИТЕЛСТВО
 • G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
 • H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
 • I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
 • J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
 • L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 • M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
 • P ОБРАЗОВАНИЕ
 • Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА
 • R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 • S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 

РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО

Всеки проект ще бъде финансиран с 50,000.00 (петдесет хиляди) лв.

Финансирането от програмата е 100%

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ

Финансирането ще ви се предостави за текущи оперативни разходи, т.е. за

 • закупуване на суровини, материали и консумативи;
 • външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга. Разходите за възнаграждения следва да са до размера на трудовото правоотношение към 30.09.2020 г.

Допустимо е част от оперативните разходи, НО НЕ ВСИЧКИ, да са за дейности по договори за изпълнение, сключени с трети лица, т.е. за външни услуги.

Не е допустимо да закупувате дълготрайни материални или нематериални активи.

Не е допустимо да закупувате стоки за продажба.

Ще се финансират разходи, направени след 01.02.2020 год. до крайния срок на изпълнение на проекта, който е 3 (три) месеца от датата на сключване на договора.

 

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Освен оценка на административното съответствие, методиката предвижда и техническа оценка на проектните предложения, която е комбинация от три основни параметъра:

 • Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. – 10 т.
 • Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г. – 10 т.
 • Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието-кандидат, която включва описание на връзката между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието ви; описание на онези елементи от производствения процес/процеса по предоставяне на услугите ви са най-сериозно засегнати и описание на ефектите, които постигнете посредством отпуснатата помощ – 10 т.

Всички документи за обсъждане може да намерите на https://bit.ly/33R3OvQ.

За повече информация, предварителна оценка на допустимостта и на стартовата позиция на предприятието ви спрямо методиката за оценка, моля не се колебайте да се свържете с екипа на ИДЕИН на: office@idein.eu или на тел. 0887/227774.