ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ПРОДЪЛЖАВА: ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС

Download PDF

Идеин ЕООД стартира работа по проект “Иновативни практики за моделиране на работния процес”, финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос Транснационално сътрудничество, процедура BG05M9OP001-4.003 “Транснационални партньорства”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът се изпълнява в партньорство с Католическия университет в Льовен, Белгия и цели подобряване на транснационалното сътрудничество, чрез разработване, тестване и адаптиране за всяка държава - партньор на 2 иновативни социални практики за повишаване благосъстоянието на работните места и производителността на организациите. Продължителността на проекта е 26 месеца.

Договор № BG05M9OP001-4.003-0045-C01, обща стойност 179 993,00 лв., от които ЕСФ 152 994.05 лв. и национално финансиране 26 998.95 лв.

Повече информация за проекта можете да намерите тук.