Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Download PDF

Отворен е прием за кандидатстване по Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Краен срок за подаване на проектни предложения до 17.30 часа на 07.12.2018 г.

Проектни предложения ще могат да бъдат подавани в рамките на три процедури:

BG06RDNP001-6.002 „ИНВЕСТИЦИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИ“ с общ бюджет 5 867 400.00 лв.

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ с общ бюджет 68 453 000.00 лв.

BG06RDNP001-6.004 “ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” с общ бюджет 58 674 000,00 лв.

ДОПУСТИМИТЕ КАНДИДАТИ СА: земеделски стопани и микропредприятия, регистрирани и осъществяващи дейността си на територията на селските райони в страната.

ФИНАНСИРАНЕ: минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) 10000 евро, максимален размер на БФП 200000 евро. % на БФП – до 50% от общо допустимите разходи по проекта, но не повече от 200000 евро.

МИНИМАЛЕН и МАКСИМАЛЕН СРОК за изпълнение на проектите:  до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за СМР – до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на БФП с ДФ Земеделие – Разплащателна агенция, но не по-късно от 15 септември 2023 г.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ: проектните предложения се подават чрез ИСУН (https://eumis2020.government.bg)

За повече информация, може да се свържете с нас на office@idein.eu