BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Download PDF

Отворен е прием за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23.04.2018 г., 16 часа.

Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

Могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия от Сектор С “Преработвателна промишленост”, които имат минимум 3 (три) приключени финансови години (2014, 2015 и 2016) и през 2016 г. са реализирали мин. 120,000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност. Предприятието може да кандидатства самостоятелно или в партньорство с друго МСП, в случай че отпадъкът от едното производство е суровина за другото.

Проектът следва да внедрява пилотни за България технологични решения (предлагат се за първи път), които представляват продуктова или производствена иновация. Трябва да води до подобряване на ресурсната ефективност на кандидата и да има положителен ефект върху опазването на околната среда.

Проектните предложения задължително се придружават от Одит за ресурна ефективност, изготвен по образец.

Допустимите дейности са структурирани в 3 елемента.

  • Елемент А “Внедравяне” – задължителен;
  • Елемент Б “Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А “Внедряване” – незадължителен;
  • Елемент В “„Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“- задължителен.

Финансирането зависи от типа на предприятието, а % БФП от избрания допустим по съответните елементи режим и е както следва:

  • Минимален размер за всички МСП: 200000 лв.
  • Максимален: за микро предприятия: 500000 лв.; за малки предприятия – 1000000 лв.; за средни предприятия 1500000 лв.

Размерът на БФП варира:

  • между 35% и 70% по Елемент А, в зависимост от категорията и мястото на изпълнение на проекта (извън или във ЮЗР) в режим “Регионална инвестиционна помощ”;
  • 50% по Елемент Б за всички категории МСП;
  • 70 % за Елементи А и В в режим де минимис за всички категории МСП.

Наличен финансов ресурс: 10,746,698.41 лв. за микро преприятия; 28,657,862.44 лв. за малки и 32,240,095.25 лв. за средни. Проектите се класират в отделни поредици, според типа МСП.

Максимална продължителност: 20 месеца

За повече информация, може да се свържете с нас на office@idein.eu

Консултантско резюме на процедурата можете да намерите: тук