Обявена е процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“

Download PDF

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ОБЯВЯВА 

Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 16:00 часа на 26.10.2019 г.

Най-после УО на ОПИК отвори за кандидатстване дългоочакваната процедура за подпомагане на клъстерите, този път наречени „иновационни“.  Срокът за кандидатстване от 4 (четири) месеца е достатъчен, за да се подготви добро предложение, но работата трябва да започне веднага.

Какво е важно да знаете:

  • Могат да кандидатстват само обединения, създадени преди 31.12.2017 год.;
  • Те могат да бъдат регистрирани или по Търговския закон или по ЗЮЛНЦ;
  • Ако са сдружения с нестопанска цел, могат да са или в частна, или в обществена полза, но трябва да развиват стопанска дейност (доказва се с ОПР и Баланс за 2018 г.)
  • Поне 7 от членовете им трябва да са предприятия, т.е. ЮЛ, регистрирани по ТЗ или ЗК.

Проектите могат да включват 2 компонента:

  • Компонент 1: Укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества (незадължителен). В режим де-минимис (до 200,000 евро) и съфинансиране от програмата 80%
  • Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау) (задължителен). Поне 50% от бюджета. Съфинансиране от програмата 65%.

Както и очаквахме, ще се финансират само проекти, изпълнявани в тематичните области на ИСИС.

Минимална стойност на помощта от програмата 200,000 лв., максимална – 1,500,000 лв. Общият наличен финансов ресурс е 15,300,000 евро.

На етап кандидатстване се изискват много документи както за клъстера, така и за неговите членове. За това ще ви бъде необходимо време!

Методиката за оценка е доста сложна и всички обективни критерии се доказват с документи!

За повече информация ТУК.

Ако желаете да получите допълнителни безплатни персонални консултации относно приложимостта на идеята ви и шансовете ви за успех, не се колебайте да се свържете с нас на office@idein.eu, чрез формата за контакт на страницата ни или на тел. 0887 227774.