Нашето ново предизвикателство: Социални иновации за българските работодатели и служители от европейска класа

Download PDF

Идеин ЕООД стартира работа по проект “Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики”

В този символен за България Ден на народните будители, Идеин ЕООД стартира работа по проект “Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики”, финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос Транснационално сътрудничество, процедура BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът се изпълнява в партньорство с безспорен европейски лидер по тематиката на проекта, португалската компания Клиника Капа и цели въвеждане на практики и инструменти за развитие на човешките ресурси в България: иновативен инструмент за оценка на риска и благосъстоянието (wellbeing) на работните места и адаптирана спрямо българския контекст програма за подпомагане на служителите (Employee Assistance Programme – EAP). Продължителността на проекта е 14 месеца.

Договор № BG05M9OP001-4.001-0007-C01, обща стойност 143 199,34 лв., от които 136 039,37 лв. ЕСФ и 7 159,97 лв. национално финансиране.

Повече информация за проекта можете да намерите тук.