Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.008 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Стартира набиране на проекти по Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ на Програма за морско дело и рибарство. Краен срок за подаване на проектни предложения до 23.01.2019 г. (17:00 ч.).

Виж повече

Втора покана по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

Отворена е втора покана по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. Краен срок за подаване на проектни предложения до 31 януари 2019 г. (14:00 ч., GMT + 2).

Виж повече

BG16RFOP002-2.00… „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

На 01.11.2018 изтече срокът за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.

Виж повече

Програма за подпомагане на служители (ППС) – пилотно тестване в реална среда

Проектът ни “Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 навлезе в своята последна експериментална фаза, в която ще тестваме Програмата за подпомагане на служителите (ППС) в реална среда.

Виж повече

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Отворен е прием за кандидатстване по Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Краен срок за подаване на проектни предложения до 17.30 часа на 07.12.2018 г.

Виж повече

Виж всички