Насоки в процес на обсъждане по процедура BG16RFOP002-2.00.. „Насърчаване на предприемачеството“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК 2014-2020.

Download PDF

Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“.

Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.
Могат да кандидатстват регистрирани преди датата на обяваване на процедурата предприятия, създадени не по-рано от 2 години преди крайната дата за подаване на проекти.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ е: 67 227 768.06 лева
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 50 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 391 166 лева

Крайният срок за предложения/възражения е до 05.10. 2017 г., 17:30 часа (включително).

За повече информация по процедурата, може да се свържете с нас на office@idein.eu
Подробности за процедурата можете да намерите: тук