Социална иновация за първи път в България

Download PDF

„Идеин” ЕООД отчете изпълнението на пореден свой успешен международен проект, посветен на нови социални иновации в бизнеса, които за първи път бяха тествани в България.

Проект "Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики” е в сътрудничество с португалската  Capaconselhamento – aconselhamento e psicoterapia,  unipessoal LDA (CAPA). Новата за България методология е финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос “Транснационално сътрудничество”, процедура BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”. Съфинансирането е от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Партньорът на „Идеин”  е фирма с над 30 –годишен опит в социалните иновации.

Жечка Калинова – Управител на „Идеин” ЕООД и Икономически анализатор, и Десислава Пухлева, Финансов анализатор, представиха днес резултатите от тестваната методология в България. Дейностите по проекта бяха осъществени паралелно в София, Ловеч, Русе, Благоевград и Лисабон, Португалия.

Разработката е насочена към работодателите/мениджърите и служителите във фирмите и други организации. В началото на изследователския цикъл е направен своеобразен тест, наречен “Кратка инвентаризация на стреса и благосъстоянието на работното място”, в който са включени 72 въпроса; следващите етапи включват адаптиране на програмата към българските реалности и пилотно прилагане на иновативни подходи и модели.

Външни анализатори на проекта подчертаха на заключителната среща, че е свършена много повече от планираната по проекта работа, като пилотното тестване на двете иновации е осъществено в три организации – УМБАЛ „Канев” – Русе, Община Ловеч и мултинационалната компания АЛС България ЕООД. В рамките на проекта са подготвени поредица от анализи свързани с добрите практики по прилагане на иновациите в Европа и света, правната рамка в България и други изследвания, пълният текст на които е публикуван на интернет страницата на Идеин ЕООД – www.idein.eu

Така в България за първи път успешно бе даден старт на цялостна програма, осигуряваща иновативни възможности за работодателите да постигнат персонализирана грижа за решаване на проблемите на служителите си.

В презентацията участваха представители на Бюрото по труда в Русе, синдикални анализатори, бизнес – консултанти и пишещи по социална и бизнес тематика журналисти от националните и регионалните медии.