За нас

Change World. We Help.

ИДЕИН ЕООД е българска консултантска компания, която предлага интегрирани решения за насърчаване на устойчивото икономическо развитие и повишаване качеството на живота в България. Услугите на компанията са основно фокусирани в дейности по управление и изпълнение на проекти за публичния и частния сектор, финансирани по различни програми на Европейския съюз. Във фирмата са заети около 20 експерта, които работят на трудови и рамкови граждански договори за предоставяне на регулярни консултантски услуги. Компанията разполага с богата база данни от български и международни висококвалифицирани консултанти, с които си партнира при реализиране на своите проекти. Изградена е и широка партньорска мрежа в Европейски контекст с водещи фирми, местни власти и регионални сдружения – необходима предпоставка за обмен на опит, внедряване на иновативни решения и добри практики.

От началото на 2010 г. Идеин има въведен стандарт за качество, съгласно ISO 9001:-2008 с обхват „Подготовка и управление на проекти и програми за частния, публичния и неправителствения сектор. Управленско и правно консултиране. Анализ, оценка и подготовка на стратегически документи. Анализ на бизнес процеси и функционална структура на организации. Организиране и провеждане на обучения.“

Фирмата има офиси в град София и град Русе.

Ключови направления в работата на компанията са:
–   Подготовка, управление и изпълнение на програми, планове и проекти;
–   Оценка на нуждите от обучение в структури на държавната администрация, организиране и провеждане на обучения, семинари, работни срещи, вкл. разработване на учебни планове и програми;
–   Консултиране, обучение и изготвяне на ръководства за конкретни и други бенефициенти за подпомагането им в процеса на кандидатстване и изпълнение на проекти по схеми за безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми;
–   Изпълнение на технически помощи за мониторинг и оценка на стратегически документи за управление на помощта от ЕС, както и оценка на стратегически документи за регионално развитие, вкл. в трансграничен и транснационален контекст.

Идеин ЕООД разполага с професионален екип от експерти, които притежават задълбочени познания и дългогодишен опит.

Мотивирани

Експерти, които са мотивирани да постигнат възможно най-добрите резултати в работата си.

Целенасочени

Експерти, които имат ясно разбиране за важността на всеки един проект и неговата добавена стойност.

Ефективни

Експерти, които съчетават ефективност и високо качество на експертизата, която предоставят.

Our Team

Жечка Калинова

Експерт с повече от 10 години опит в управлението на проекти и програми за публичната администрация и частни клиенти, финансирани от фондовете на ЕС, националния бюджет, други билатерални донори и програми. Г-жа Калинова е била ръководител и член на международни екипи от експерти, притежава отлични организаторски и комуникативни умения, има дългогодишен практически опит в организирането и провеждането на обучения за възрастни. Има богат практически опит в работата си с различни типове бенефициенти, вкл. публични и частни организации. Притежава значителен опит в подготовката, оценката и мониторинга на програми за териториално сътрудничество.
Собственик и управител
Жечка Калинова

Десислава Пухлева

Експерт със значителен опит като ръководител проекти, вкл. разработване, управление и администриране на проекти и програми за публични и частни клиенти, финансирани от фондовете на ЕС и други източници. Г-жа Пухлева има много богат опит в организирането и провеждането на обучения, вкл. и разработване на учебни програми и материали, обучител по цикъла на управление на проекти, с акцент финансово управление, мониторинг и оценка, администриране на нередности.
Ръководител проекти
Десислава Пухлева

Катерина Георгиева-Кутинчева

Експерт със значителен опит като ръководител на проекти. Притежава отлични познания за цикъла на управление на проекти, проектно бюджетиране, мониторинг и контрол на управлението, управление на екипи, проектно планиране. Опит и познания в сферата на подготовка на програми за териториално сътрудничество, разработването на проектни предложения за финансиране по програмите на Европейския съюз, вкл. богат опит в разработването и управлението на проекти за трансгранично сътрудничество.
Ръководител проекти
Катерина Георгиева-Кутинчева