Грантова схема за подкрепа на МСП по INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

Download PDF

Краен срок за кандидатстване 10.05.2019 г., 15:00 часа.

Поканата е по приоритетна ос 1 на програма INTERREG V-A Гърция-България: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“. Целта на схемата е да повиши конкурентоспособността на МСП, като стимулира растежа на нови и съществуващи фирми чрез разширяване на икономическата им дейност до нови пазари и продукти.

Могат да кандидатстват само МСП, с основна дейност в допустимите по схемата икономически кодове и регистрирани в допустимия по програмата регион (вкл. и клонове, като за България трябва да са регистрирани като самостоятелни юридически лица). Във всяко проектно предложение следва да участват само по едно МСП от всяка от партниращите държави, като едно МСП може да кандидатства само по един проект.

ТЕРИТОРИАЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ: МСП, регистрирани на територията на области Благоевград, Хасково, Смолян и Кърджали в България

ПАРТНЬОРИ: МСП, регистрирани на територията на области Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун, Серес в Гърция.

Повече информация за допустимите кандидати, дейности и разходи можете да намерите тук.

Ако имате въпроси, желаете да ви се направи предварителна оценка на шансовете за успех или искате да подготвите проект, моля свържете се с нас на office@idein.eu.