Анализ на резултатите от тестовия период на „ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ“.

Download PDF

В изпълнение на проект BG05M9OP001-4.001-0007-C01 „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Идеин ЕООД извърши анализ на резултатите от тестовия период на „ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ“.

В доклада ще намерите информация за предоставянето на ППС през  експерименталния период, представяне на организациите, които бяха смели да експериментират, както и направените от експертите по проекта обобщения и изводи.

Пълният текст на доклада можете да намерите тук.