BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

По процедурата ще се предоставя подкрепа за обучение на заети и/или неактивни/ безработни лица, в следните 3 направления: Специфични обучения за конкретното работно място Обучения за повишаване на професионалната квалификация Обучения по ключови компетентности Ще се финансират и разходите на … Още

Трета покана за набиране на проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014 – 2020

Програма Дунав (ПД) обявява Трета покана за набиране на проектни предложения по приоритети 1,2, 3 и 4. Програмата предоставя финансова подкрепа за транснационални проекти, допринасящи за развитието на по-иновативен, по-достъпен и устойчив Дунавски регион. Третата покана за подаване е отворена … Още

Грантова схема за подкрепа на МСП по INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

Поканата е по приоритетна ос 1 на програма INTERREG V-A Гърция-България: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“. Целта на схемата е да повиши конкурентоспособността на МСП, като стимулира растежа на нови и съществуващи фирми чрез разширяване на икономическата им дейност до нови … Още

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Целта на процедурата е да се подобри производственият капацитет на малките и средните предприятия, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Могат да кандидатстват само фирми, регистрирани по ТЗ или ЗК, с минимум 3 приключени … Още

ИДЕИН ЕООД e активен член в Employee Assistance European Forum – EAEF

От 27.12.2018 г. ИДЕИН ЕООД е активен член в най-престижната европейска мрежа на доставчиците на Програма за подпомагане на служителите (EAP). Това членство ще осигури на Идеин достъп до най-добрите практики в Европа в тази сфера, до изследвания, проучвания, анализи, … Още

Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи на проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“.

Можете да се запознаете с доклада на независимия експерт, чиято задача беше да подготви обективна оценка на постигнатите от проекта цели и резултати и доколко адекватно те са отговорили на потребностите на целевите ни групи – работодатели и служители.  В … Още

Социална иновация за първи път в България

Проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики” е в сътрудничество с португалската  Capaconselhamento – aconselhamento e psicoterapia,  unipessoal LDA (CAPA). Новата за България методология е финансирана от Оперативна програма „Развитие … Още

Работна среща в гр. Русе по проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“.

На 21.12.2018 г. в гр. Русе се проведе работна среща с представители на основните целеви групи и други заинтересовани страни – Дирекция Бюро по труда и медии, на която екипът ни представи процеса на валидиране, адаптиране и пилотиране на социалните … Още

Анализ на резултатите от тестовия период на „ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ“.

В изпълнение на проект BG05M9OP001-4.001-0007-C01 „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Идеин ЕООД извърши … Още

Екипът на Идеин ЕООД направи детайлен анализ на възможностите за прилагане на Програмата за подпомагане на служителите в България

Анализът е направен във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-4.001-0007-C01 „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския … Още